Naujienos Tvarkaraštis Narystės Kainoraštis Galerija Renginiai  
Spausdinti
„FORUM“ SPORTO KLUBO

 

T A I S Y K L Ė S

 

Bendrosios nuostatos

    

 

  

 1. Šios Sporto klubo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi UAB „Forum Fitness” priklausančio sporto klubo „Forum” (toliau – Sporto klubas) paslaugomis. Tokie asmenys (toliau – Klubo lankytojai) privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.

 2. Šiose taisyklėse ir Narystės sutartyse vartojamos sąvokos:

  Narystė – teisė priklausomai nuo Narystės tipo Klubo lankytojams šiose Taisyklėse bei sudarytose narystės sutartyse nustatytomis sąlygomis naudotis Sporto klubo paslaugomis.

  Klubo nariai – asmenys, turintys teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir sudarytose sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Klubo nario šeimos nariai (jei sudaryta šeimos narystės sutartis), išvardyti sutartyje Klubo lankytojai, kurie taip pat yra laikomi klubo nariais.

  Narystės laikotarpis – 12, 6, 3, 1 mėnesio ar kitoks sutartyje nurodytas laikotarpis, kuriuo metu Klubo nariams teikiamos Sporto klubo paslaugos. Narystės tipas ir laikotarpis Klubo nariams suteikiami jų pasirinkimu pagal sudarytos sutarties sąlygas. 

  Narystės mėnuo – bet kuris laikotarpis sudarytos sutarties galiojimo metu, kuris prasideda atitinkamo mėnesio dieną, nurodytą Sutartyje ir tęsiasi iki sekančio mėnesio tos pačios dienos, bet šios dienos neįskaitant.

  Sporto klubas – UAB „Forum Fitness” priklausantis sporto klubas „Forum”, esantis adresu Konstitucijos pr. 26, Vilniuje.

 3. Klubo lankytojui leidžiama pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Laikoma, jog kiekvienas Klubo lankytojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kadangi jos yra viešai skelbiamos kiekvienam prieinamame ir aiškiai matomame informaciniame stende. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti  Sporto klubo taisykles, darbo ar atskirų paslaugų teikimo laiką. Apie pakeitimus informuojama patalpinant informaciją Sporto klubo skelbimų lentoje ar kitaip viešai paskelbiant.

 4. Jeigu klubo lankytojas yra nepilnametis, jo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir jų vykdymą privalo užtikrinti Klubo lankytojo tėvai ar rūpintojai (globėjai) ar kiti lydintys asmenys (toliau – tėvai ar lydintys asmenys). Klubo lankytojo tėvai ar lydintys asmenys atsako už nepilnamečio Klubo lankytojo elgesį įstatymų nustatyta tvarka, patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis ir atsako už bet kokį jo sveikatos sutrikimą, taip pat prižiūri ir saugo nepilnametį asmenį bei visiškai už jį atsako nepilnamečio asmens vizito Sporto klube metu.

 5. Sporto klubo lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Su Asmens duomenų tvarkymo bendrovėje taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo tikslais bei savo teisėmis Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje.

 6. Prieš pradedant naudotis Sporto klubo paslaugomis, Klubo lankytojui rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti Sporto klubo darbuotojams teisingą informaciją apie savo fizinę ir sveikatos būklę. Sporto klubo darbuotojai turi teisę paprašyti, kad Klubo lankytojas pateiktų gydytojo išduotą pažymą apie jo sveikatos būklę.

 7. Klubo lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl jo sveikatos sutrikimų, atsiradusių dėl užsiėmimų Sporto klube. Sporto klubas neatsako už Klubo lankytojų sveikatos sužalojimus, išskyrus atvejus, kai tokie sužalojimai atsirado dėl Sporto klubo tyčios ar didelio neatsargumo. Sporto klubas taip pat neatsako už nelaimingus atsitikimus Sporto klube ar jo teritorijoje.

 8. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti Sporto klubo narystę. Klubo lankytojų buvimas Sporto klube bus laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu Klubo lankytojas tinkamai naudosis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei laikysis Narytės sutarties ir šių Taisyklių.

 9. Sporto klubo narystė – tai teisė naudotis sporto klubo paslaugomis, priklausomai nuo suteikto narystės tipo. Narystės galiojimo laikotarpiu apsilankymų skaičius ir trukmė sporto klubo darbo laiku nėra ribojami (išskyrus Vidudienio, 5 ir 10 kartų narystes). 3 mėnesių ir ilgesnė apmokėta Narystė gali būti laikinai sustabdyta išankstiniu pagrįstu Klubo nario rašytiniu prašymu, pateiktu Sporto klubui (užpildant specialų Sporto klubo administracijos išduotą blanką ar pateikus prašymą elektroniniu paštu). Narystės sustabdymas reiškia laikiną Šalių teisių ir pareigų sustabdymą. Narystės laikinas sustabdymo terminas gali būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis nei 7 kalendorinės dienos. Narystės sustabdymas atgaline data yra negalimas. Narystė Klubo nario prašymu gali būti sustabdoma tik dėl svarbių priežasčių, ir tik tuo atveju, jei Sporto klubo administracija nusprendžia tokį prašymą tenkinti. Patenkinus Klubo nario prašymą, Narystės sustabdymo termino trukme pratęsiamas Narystės terminas. Klubo nario prašymas ir Sporto klubo administracijos darbuotojo viza ant prašymo jį tenkinti yra pridedami prie Narystės sutarties kaip neatskiriamos jos dalys. Šeimos narystės atveju, sustabdoma visų šeimos narių narystė kartu.

 10. Sporto klubo paslaugos: baseinas, treniruoklių salė, saunos, garinės, infraraudonųjų spindulių pirtys, sūkurinės vonios, aerobikos, kovos menų, kiti grupiniai užsiėmimai, stalo tenisas. Klubo lankytojams apsilankymo metu suteikiami rankšluosčiai, persirengimo spintelė. Klubo nariams, priklausomai nuo pasirinkto narystės tipo, gali būti teikiamos papildomos Sporto klubo paslaugos.

 11. Klubo lankytojai turi teisę iš anksto užsisakyti tam tikras papildomas Sporto klubo teikiamas paslaugas. Užsakymas turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš 24 val. iki pageidaujamo paslaugos teikimo laiko. Paslaugos, kurioms taikomas išankstinis užsakymas, nurodytos Sporto klubo informaciniuose pranešimuose (bukletuose).

 12. Vadovaujantis sporto klubo internetiniame tinklapyje ir recepcijoje viešai skelbiamomis Automobilių statymo rezervuotose vietose taisyklėmis, Klubo nariai turi teisę neatlygintinai naudotis rezervuotomis vietomis lauko automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje priešais FORUM PALACE pastatą, iš Upės g. pusės, o Klubo lankytojai, turintys ne trumpesnę nei 3 mėnesių narystę bei papildomai įsigiję tokią paslaugą, turi teisę naudotis ir požemine automobilių stovėjimo aikštele. Klubas neteikia stovėjimo aikštelėse paliktų automobilių apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti savo automobilius Klubo teritorijoje. Automobiliai gali būti palikti ne ilgesniam, nei apsilankymo Sporto klube laikui, ir tik sporto klubo darbo laiku (ne ilgiau kaip iki 22:30 val.). Vienas Klubo lankytojas turi teisę naudotis viena automobilio požemine ar rezervuota lauko stovėjimo vieta bei pasistatyti savo automobilį, laikydamasis aikštelės ženklinimo taip, kad neužimtų kitų šalia esančių vietų bei netrukdytų pasistatyti transporto priemones kitiems FORUM PALACE centro lankytojams. Klubo lankytojui, automobilį pasistačiusiam netvarkingai (nesilaikant aikštelės ženklinimo reikalavimų, užėmusiam daugiau negu vieną statymo vietą ir/ar kitaip trukdančiam pasistatyti transporto priemones kitiems FORUM PALACE centro lankytojams) Sporto klubas turi teisę pritaikyti baudą, kurios dydis 100 EUR. Sporto klubo narys neturi teisės sudaryti galimybių automobilių stovėjimo aikštele naudotis tretiesiems asmenims, tokią teisę gali suteikti išimtinai tik Sporto klubas; Sporto klubo nariui nesilaikant prieš tai nurodyto draudimo, bus laikoma, kad automobilį pasistatė neturintis teisės tai daryti asmuo ir Sporto klubas įgis teisę taikyti tokiam asmeniui toliau šiame punkte nustatyto mokestį už suteiktas automobilių stovėjimo paslaugas. Jei automobilis požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje yra paliekamas ilgiau nei numatyta šiame punkte arba jeigu automobilį pastatė tokios teisės neturintis asmuo, Sporto klubo administracija turi teisę be atskiro įspėjimo kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad šios imtųsi tokio automobilio pašalinimo iš stovėjimo aikštelės veiksmų, bei taikyti mokestį už automobilio stovėjimą, taip pat imtis ir kitų priemonių. Automobilius statančius asmenis bei automobilių stovėjimo laiką fiksuoja centro FORUM PALACE apsaugos darbuotojai, tam naudojamos ir vaizdo stebėjimo kameros. Mokestis už laiko reikalavimų nesilaikymą požeminėje automobilių statymo aikštelėje pradedamas skaičiuoti, jei automobilis yra paliktas aikštelėje pasibaigus Sporto klubo darbo laikui (t.y. – po 22:30 val.) ir apskaičiuojamas vadovaujantis šiais dydžiais: už automobilio palikimą aikštelėje iki 1 paros (nuo 1 iki 24 valandų) – 50 EUR; iki savaitės (nuo 24 valandų iki 7 dienų) – 100 EUR; iki dviejų savaičių (nuo 7 dienų iki 14 dienų) – 150 EUR; iki trijų savaičių (nuo 14 iki 21 dienos) – 200 EUR; iki mėnesio (nuo 21 iki 31 dienos) – 250 EUR. Automobiliui stovint ilgiau negu mėnesį, už kiekvieną naują 30 dienų periodą bus skaičiuojamas visas mėnesinis mokestis (nepriklausomai nuo to, ar iki automobilio patraukimo bus suėjęs visas ar tik dalis tokio periodo). Atitinkamos baudos už tuos pačius veiksmus VIP požeminėje stovėjimo aikštelėje yra 200 % dydžio.

 13. Vienkartinis apsilankymas suteikia teisę vieną kartą pasinaudoti Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Sporto klubo darbo laiku, kuris yra viešai skelbiamas. Sporto klubo lankytojas privalo iki Sporto klubo darbo pabaigos grąžinti Sporto klubo darbuotojams jam suteiktą raktą, rankšluosčius ir palikti Sporto klubo patalpas.

 14. Klubo lankytojas, esantis Klube pagal Narystės sutartį arba vienkartinio apsilankymo pagrindu bei išbuvęs Sporto klube ilgiau nei numatytas Sporto klubo darbo laikas, privalo registratūroje sumokėti 15 EUR mokestį už kiekvieną viršytą pusvalandį, nepriklausomai nuo to, ar lankytojas išbuvo visą pusvalandį, ar tik jo dalį.

 15. Lankytojai, įsigiję Vidudienio narystę, Sporto klube paslaugomis gali naudotis darbo dienomis 9.00-16.30 (atvykimas ne anksčiau 9.00, išvykimas ne vėliau 16.30). Savaitgaliais bei švenčių dienomis Vidudienio narystė negalioja, ir lankytojai, įsigiję vidudienio apsilankymų narystės korteles, į Sporto klubą įleidžiami tik papildomai įsigiję Vienkartinį apsilankymą. Švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos. Klubo lankytojas, išbuvęs Sporto klube ilgiau nei numatyta jo Sporto klubo narystėje, privalo registratūroje sumokėti 4,34 EUR mokestį už kiekvieną viršytą pusvalandį, nepriklausomai nuo to, ar lankytojas išbuvo visą pusvalandį, ar tik jo dalį.

 16. Atvykęs į Sporto klubą, Klubo lankytojas privalo pateikti savo asmeninę narystės kortelę. Praradus ar sugadinus asmeninę narystės kortelę, Klubo lankytojas turi kreiptis į Sporto klubo registratūrą dėl naujos kortelės gamybos. Prašymo pavyzdžiai laikomi registratūroje, kartu su prašymu turi būti pateikta narystės sutarties kopija. Naujos kortelės išdavimui taikomas papildomas 7 EUR mokestis. Narystės kortelės yra vardinės, ir negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.  Klubo lankytojams, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis vieną kartą (vienkartinis apsilankymas) narystės kortelė neišduodama.

 17. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę narystės kortelės, į Sporto klubą įleidžiami tik jeigu pateikia Narystės sutarties originalą bei galiojantį asmens dokumentą kuriame būtų asmens fotografija. Lankytojai, kurie tyčia pateikia svetimą narystės kortelę ar narystės kortelę su pasibaigusiu galiojimo terminu, į Sporto klubą neįleidžiami, o tokia kortelė Sporto klubo darbuotojų yra paimama (konfiskuojama).

 18. Visose Sporto klubo zonose draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar narkotines medžiagas, rūkyti. Neblaivūs ar apsvaigę Klubo lankytojai į Sporto klubą neįleidžiami, o patekę ar apsvaigę Klubo teritorijoje – pašalinami iš Sporto klubo. 

 19. Sporto klubo zonose, kuriose vyksta užsiėmimai, draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

 20. Vandenį ar kitus gaivinančius gėrimus Sporto klube galima laikyti tik nedūžtančiuose induose.

 21. Skirtingose Sporto klubo zonose Klubo lankytojas privalo būti su atitinkama apranga, priklausomai nuo Sporto klubo zonos, dėvėti tik tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.

 22. Klubo lankytojas Sporto klube turi elgtis taip, kad netrukdytų kitiems Klubo lankytojams bei netrikdytų viešosios tvarkos. Klubo lankytojas privalo laikytis Sporto klubo darbuotojų nurodymų dėl Klubo lankytojo elgesio Sporto klube, naudojimosi Sporto klubo paslaugomis tvarkos, taip pat kitokių nurodymų, kurie susiję su Sporto klubo vidaus darbo tvarkos bei sveikų ir saugių sportavimo sąlygų Klubo lankytojams užtikrinimu.

 23. Treniruotes bei konsultacijas teikia tik  Sporto klubo instruktoriai.

 24. Klubo lankytojai privalo eksploatuoti Sporto klubo įrangą tik pagal jos paskirtį laikydamiesi atitinkamos Sporto klubo įrangos eksploatacijos taisyklių bei laikytis instruktorių rekomendacijų ir nurodymų. Draudžiama naudotis sugedusia ar laikinai neveikiančia įranga. Klubo lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl jo sveikatos sutrikimų, taip pat dėl sužalojimų, atsiradusių dėl tyčinių ar neatsargių Klubo lankytojo veiksmų ir nelaimingų atsitikimų Sporto klube ar jo teritorijoje.

 25. Įvykus nelaimingam atsitikimui Sporto klube, prašome nedelsiant informuoti apie tai Sporto klubo administraciją. Jeigu Sporto klubo administracija nėra nedelsiant informuoja apie įvykusį nelaimingą atsitikimą, Klubo lankytojas netenka teisės vėliau remtis Klubo darbuotojų tyčia ar dideliu neatsargumu dėl jam padarytos žalos atlyginimo. 

 26. Klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Klubo lankytojai privalo persirengimo patalpose, treniruočių vietose bei kitose Sporto klubo zonose ir jo teritorijoje saugoti savo asmeninius daiktus. Klubo lankytojai savo asmeninius daiktus gali palikti drabužinėje esančiose persirengimo spintelėse. Klubo lankytojas privalo užrakinti persirengimo spintelę, kai joje yra Klubo lankytojo daiktai. Brangius asmeninius daiktus Klubo lankytojams rekomenduojama palikti seifuose. Išeidamas iš Sporto klubo, Klubo lankytojas privalo palikti persirengimo spintelę neužrakintą. Sporto klubas neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą.

 27. Klubo lankytojai spintelėmis persirengimo kambariuose gali naudotis ne ilgiau nei trunka jų apsilankymas Sporto klube. Jei daiktai yra paliekami ilgiau nei numatyta, Sporto klubo administracija pasilieka teisę tokius daiktus iš spinteles išimti bei skirti 15 EUR baudą.

 28. Klubo lankytojai - nepilnamečiai vaikai iki 5 m. į persirengimo kambarius ir zonas įleidžiami kartu su bet kurios lyties suaugusiuoju (tėvais ar lydinčiu asmeniu). Klubo lankytojai - nepilnamečiai vaikai nuo 5 m. į persirengimo kambarius ir zonas įleidžiami tik kartu su tos pačios lyties suaugusiuoju. Jeigu Sporto klube lankosi tik vienas iš mažamečio vaiko nuo 5 m. tėvų ar lydinčių asmenų (priešingos lyties nei vaikas), toks Sporto klubo lankytojas privalo užtikrinti, kad mažametis vaikas nuo 5 m. nepatektų į priešingos lyties asmenų persirengimo kambarius ar zonas. Išimtinėse situacijose ir esant poreikiui, su mažamečiu vaiku atvykęs Sporto klubo lankytojas gali kreiptis į tos pačios lyties kaip mažametis vaikas Sporto klubo darbuotojus, kad jie padėtų vaikui persirengti, pasidėti ar pasiimti daiktus iš spintelės ir pan.

 29. Išeidamas iš Sporto klubo, Klubo lankytojas privalo registratūroje palikti persirengimo spintelės raktą bei Sporto klubo jam pateiktą rankšluostį ir (ar) chalatą. Už negrąžintus ar sugadintus daiktus Klubo lankytojas privalo mokėti baudą: už spintelės ar seifo  raktą – 50 EUR, už rankšluostį – 50 EUR, už chalatą – 30 EUR, už rūbinės žetoną – 7 EUR.

 30. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, šiurkščiai pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo lankytojų interesams ir(ar) yra nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo darbuotojai taip pat turi teisę pašalinti iš Sporto klubo Taisyklių nesilankančius Lankytojus, neatlygintinai apriboti Lankytojo narystės kortelės galiojimą, kartu su sąskaita už suteiktas Paslaugas ar kitu būdu pateikti Lankytojui apmokėti šiose Taisyklėse numatyta baudas, paskirtas ryšium su šių Taisyklių nesilaikymu, ir numatyt, ar imtis kitų būtinų priemonių.

 31. Klubo lankytojai taip pat įsipareigoja atlyginti visą žalą, jų ar jų lydimų nepilnamečių padarytą Sporto klubui, jo įrangai bei reikmenims, Sporto klubo darbuotojams ar kitam Sporto klubo turtui, taip pat tretiesiems asmenims, įskaitant kitus Klubo lankytojus, ar jų turtui. 

 32. Sporto klubas turi teisę ne ilgiau kaip 5 dienoms uždaryti sporto klubą arba neteikti kai kurių paslaugų dėl sanitarinės higienos, periodinio vandens keitimo, profilaktinės įrangos priežiūros, remonto darbų, ar kitų priežasčių. Tokiu atveju narystės galiojimo laikotarpis nepratęsiamas.

 33. Sporto klubo darbo laikas: darbo dienomis – nuo 6.30 val. iki 22.30 val., poilsio dienomis – nuo 8.00 val. iki 21.00 val.

 34. Treniruoklių, aerobikos ir kovos menų salių darbo laikas: darbo dienomis – nuo 6.30 val. iki 22.15 val., poilsio dienomis nuo – 8.00 val. iki 20.45 val.

 35. Baseino, sūkurinių vonių ir pirčių darbo laikas: darbo dienomis – nuo 6.30 val. iki 22.15 val., poilsio dienomis – nuo 8.00 val. iki 20.45 val.

 36. Taisyklių 33-34 punktuose numatytas darbo laikas gali būti Sporto klubo keičiamas vasaros laikotarpiu ir švenčių dienomis, taip pat kitais atvejais Sporto klubo administracijos sprendimu, apie tai iš anksto pranešus Sporto klubo internetiniame tinklapyje ir/ar Sporto klubo recepcijoje.

 37. Likus mažiau nei pusei valandos iki Sporto klubo darbo laiko pabaigos, Sporto klubo nariai į Sporto klubą neįleidžiami.

 

 

Treniruoklių salė

 

 

 

 1. Klubo lankytojas privalo visus įrengimus naudoti pagal jų paskirtį ir laikydamasis tokių įrengimų naudojimosi instrukcijų. Esant neaiškumams dėl įrengimo naudojimo paskirties ar naudojimosi juo būdo, apie tai privaloma pasiteirauti Sporto klubo instruktorių, atsakingų už tokių įrengimų eksploatavimą. Draudžiama naudotis neveikiančiais ar sugedusiais treniruokliais bei jų įranga (apie neveikiančius ar sugedusius treniruoklius Klubo lankytojai turi pranešti Sporto klubo darbuotojams).

 2. Klubo lankytojai prieš atlikdami pratimus privalo pasikonsultuoti su instruktoriumi dėl tokio pratimo atlikimo tvarkos ir poveikio organizmui.

 3. Prieš atliekant pratimus, Sporto klubo lankytojams rekomenduojama naudojantis vienkartine servetėle nuvalyti įrangą valymo skysčiu.

 4. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio privaloma patiesti rankšluostį. Baigus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klubo lankytojams, treniruoklių priedai ar įrengimai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

 5. Treniruočių vietose Klubo lankytojas privalo būti visiškai apsirengęs, dėvėti tvarkingus sportinius drabužius, avėti švarią sportinę avalynę.

 6. Treniruočių vietose (patalpose) valgyti ar vartoti gėrimus (išskyrus vandenį ir kitus gaiviuosius gėrimus) draudžiama.

 7. Jaunesniems nei 14 metų vaikams būti ir sportuoti treniruoklių salėje draudžiama, išskyrus individualios asmeninės treniruotės atvejus, kai sportuojama su trenerio pagalba ir nuolatine priežiūra.

 8. Vaikai nuo 14 iki 16 metų treniruoklių salėje gali sportuoti tik prižiūrimi tėvų pagal specialiai jiems sudarytą individualią treniruočių programą. Tėvai atsako už savo vaikų priežiūrą ir saugumą treniruočių metu.

 9. Vaikai nuo 16 iki 18 metų treniruoklių salėje gali sportuoti be tėvų, tačiau jų tėvai prisiima bet kokią atsakomybę už savo vaikus, jų elgesį bei bet kokį jų sveikatos sužalojimą.

 10. Po treniruotės rekomenduojama nusiprausti duše.

 

Baseinas, sūkurinės vonios ir pirtys

 

 

 

 1. Baseine, sūkurinėse voniose ir pirtyse privaloma dėvėti tam pritaikytą aprangą, visose šiose zonose privaloma dėvėti šlepetes neslidžiu padu. Vaikai iki 3 metų amžiaus privalo maudytis tik su specialiomis maudymosi sauskelnėmis.

 2. Klubo lankytojams plaukimo inventorių išduoda tik Sporto klubo darbuotojai.

 3. Prieš naudojantis ir pasinaudojus baseinu, sūkurinėmis voniomis ar pirtimis, Klubo lankytojas privalo nusiprausti duše.

 4. Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik naudojantis tam skirtais laipteliais.

 5. Baseino zonoje draudžiama bėgioti, šokinėti į baseiną žemyn galva, stumdytis, plaukioti baseine kramtant kramtomąją gumą.

 6. Vykstant grupiniams užsiėmimams vandenyje, vandens kaskadomis naudotis draudžiama.

 7. Vaikai nuo 5 m. iki 12 m. vieni į baseiną įleidžiami tik plaukimo užsiėmimams ir tik prižiūrimi plaukimo instruktoriaus, kuris vaikus prižiūri tik treniruotės metu. Tuo metu, kai nevyksta plaukimo užsiėmimai (treniruotės), vaikai iki 12 m. baseine, sūkurinėse voniose, pirtyse, dušų zonose gali būti tik prižiūrimi tėvų ar jų įgaliotų asmenų, kurie visiškai atsako už vaikų saugumą.

 8. Klubo lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiais vaikais, privalo apie tai pranešti plaukimo instruktoriui bei klausyti jo nurodymų. Klubo lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiais vaikais, privalo juos prižiūrėti bei visiškai atsako už jų saugumą.

 9. Vandens aerobikos ar plaukimo užsiėmimai pasirenkami atsižvelgiant į Klubo lankytojo amžių. Plaukimo užsiėmimai skirti tik vaikams nuo 7 metų (ir vyresniems).

 10. Vaikų baseinas yra skirtas tik vaikams ir juos lydintiems asmenims, kitiems asmenims ar asmenims, neprižiūrintiems ir nelydintiems vaikų, naudotis vaikų baseinu draudžiama.

 11. Pirtyje sėdint ant suolų privaloma pasitiesti rankšluostį taip, jog būtų apdengtos visa lietimosi su suolais ar gultais vietos. 

 12. Draudžiama ant kaitinimo elementų pilti didelį kiekį vandens, taip pat savo atsineštus skysčius, kurie nėra skirti naudotis pirtyse.

 13. Garinėse pirtyse esančias gultų plovimo žarnas naudoti galima tik pagal paskirtį – gultams nuplauti.

 14. Nesiliesti prie pirtyse esančių metalinių įrenginių (krosnelių, garų purkštukų ir kt.).

 15. Nerekomenduojame kaitintis pirtyje jeigu sergate hipertonija, širdies, kraujagyslių nepakankamumo ligomis arba ūminiais uždegimais ar kitomis ligomis.

 16. Neikite į pirtį sočiai pavalgę, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.

 17. Vaikams iki 8 m. nerekomenduojama būti pirtyse ilgiau kaip 10 min.

 18. Infraraudonųjų spindulių pirtyje galima būti ne ilgiau kaip 20 minučių. Dėl naudojimosi pirtimis laiko rekomenduojama pasikonsultuoti  su gydytoju.

 19. VIP pirtyse taikomos taisyklės, kurias patvirtina ir viešai skelbia Sporto klubo administracija. Šios taisyklės VIP pirtyse taikomos tiek, kiek neprieštarauja specialioms VIP pirčių Taisyklėms.

 

Aerobikos ir kovos menų salės

 

 

 

 1. Aerobikos ir kovos menų užsiėmimai vyksta pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, kuris periodiškai atnaujinamas. Naujausi užsiėmimų tvarkaraščiai laikomi registratūroje bei informacinėje sporto klubo lentoje. Į užsiėmimus vėluojantiems Klubo lankytojams gali būti neleista dalyvauti užsiėmime.

 2. Užeiti į aerobikos ar kovos menų  sales, vykstant užsiėmimams (neturint tikslo juose dalyvauti), yra draudžiama.

 3. Užsiėmimuose būtina dėvėti tam pritaikytą sportinę aprangą bei avalynę.

 4. Vaikai iki 16 m. gali lankytis tik tuose užsiėmimuose, kuriuos rekomenduoja instruktorius, atsižvelgdamas į jų amžių. Tėvai atsako už savo vaikų priežiūrą ir saugumą treniruočių metu.

 5. Po užsiėmimų rekomenduojama nusiprausti duše.

   

 

Vaikų klubas „Čempionai“

 

 

 

 1. Vaikų  priežiūros Vaikų klube „Čempionai“ kainos nurodomos Sporto klubo kainoraštyje. Vaikams turintiems sporto klubo narystę, ne ilgesnis nei 2 h 30 min. apsilankymas Vaikų klube „Čempionai“ yra nemokamas.

 2. Vaikai klube „Čempionai“ gali būti palikti tik Vaikų klubo „Čempionai“ darbo valandomis. Už vaiką atsakingi asmenys, nepaėmę vaikų iki Vaikų klubo „Čempionai“ darbo laiko pabaigos, privalo Sporto klubo registratūroje sumokėti 3 EUR mokestį, už kiekvieną viršytą ketvirtį valandos (15 min.), nepriklausomai nuo to, ar vaikas išbuvo visą atitinkamą papildomai viršytą ketvirtį, ar tik jo dalį.

 3. Palikti vaiką Vaikų klube „Čempionai“ leidžiama tik tėvams ar kitiems už vaiką atsakingiems asmenims susipažinus su Taisyklėmis, pasirašius registracijos lape ir patvirtinus, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti Vaikų klube. Už vaiką atsakingi asmenys visiškai atsako už jo elgesį (įskaitant padarytą žalą) bei bet kokį sveikatos sutrikimą Vaikų klube, taip pat užtikrina vaiko kitiems vaikams, inventoriui, vaikų klubo trenerėms ir kitiems tretiesiems asmenims padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už vaiką atsakingi asmenys privalo užtikrinti, kad į Vaikų klubą bei Sporto klubą neitų sergantys vaikai, o jeigu taip atsitiktų – įsipareigoja atlyginti visą dėl tokių veiksmų Sporto klubui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą.

 4. Vaikai Vaikų klube „Čempionai“ gali būti palikti Vaikų klube tik Jų tėvams ar kitiems už juos atsakingiems asmenims esant „Forum Palace“ pastate.

 5. Sporto klubas suteikia lankytojams galimybę pasinaudoti Vaikų klubo „Čempionai“ paslauga, tačiau neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio.

 6. Sporto klubas neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl Sporto klubo darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo.

 7. Palikdami vaiką Vaikų klube, tėvai privalo nurengti viršutinius rūbus, nuauti batus.

 8. Vaikų klubo trenerės gali atsisakyti priimti į Vaikų klubą vaiką, kuris nuolat jų neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina Vaikų klubo inventorių, žaloja kitus Vaikų klube esančius vaikus.

 9. Į Vaikų klubą draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala Vaikų klube esantiems vaikams, inventoriui, Vaikų klubo trenerėms ir kitiems tretiesiems asmenims.

 10. 0 – 3 m. amžiaus vaikai  Vaikų klube “Čempionai” gali būti tik su tėvų ar jų atstovų nuolatine priežiūra.

 11. Vaikų klubo „Čempionai“ trenerės neprivalo keisti vaikams sauskelnių.

 12. Personalas neatsako už paliktus Vaikų klube „Čempionai“ daiktus ir drabužius.

 13. Vaikų  gimtadienio šventės vyksta: I – VII: 14.00 – 17.00. Gimtadienio šventę būtina užsakyti iš anksto.

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Dirbame: I-V 6:30 - 22:00; VI-VII 9:00 - 21:00